نویسنده = محمد شریف شریف زاده
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی ظرفیت نهادی شرکت‌های تعاونی روستایی در شهرستان ساری

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-117

خدیجه میرزایی خورشیدی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده


3. واکاوی رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان دشتستان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-103

محمود بهبهانی مطلق؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده؛ محمد رضا محبوبی