نویسنده = طاهره چرختابیان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل زمینه های خود اشتغالی و اشتغالزایی دروس تخصصی رشته ترویج و آموزش کشاورزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 145-159

رضا موحدی؛ طاهره چرختابیان