شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در حوضه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه؛ تحلیل رفتار بهره‌برداران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دانشیار گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 پژوهشگر ارشد مؤسسه جغرافیا فیزیکی دانشگاه گوته فرانکفورت آلمان

10.22034/iaeej.2020.203489.1460

عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Affecting Agricultural Land Use Changes in South Basin of Urmia Lake; Analyzing the Farmers’ Behavior

نویسندگان [English]

  • latif mohammadzadeh 1
  • Mansour Ghanian 2
  • Afshin Marzban 3
  • Somayeh Shadkam 4
1 Ramin Agriculture and Natural Resources University(Iran)
2 Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
3 Associate Professor, Dept. of Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences & Natural Resources University of Khuzestan, Iran.
4 Senior scientist, Institute of Physical Geography, University of Goethe, Frankfurt, Germany