چالش‌های راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی: کاربرد تحلیل SWOT (مورد مطالعه: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه نوآوری وکارآفرینی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران.

2 دانش‌آموخته دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22034/iaeej.2020.214358.1489

عنوان مقاله [English]

Challenges of Establishing Agricultural Knowledge-Based Companies: Applying SWOT Analysis (The Case of Iranian Research Organization for Science and Technology)

نویسندگان [English]

  • Negin Fallah Haghighi 1
  • Mahdieh Sadat Mirtorabi 2
  • Masoud Bijani 3
1 . Assistant Professor, Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran.
2 Ph.D. of Agricultural Extension, College of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran.