شبکه‏ های اجتماعی و احساس خودکارآمدی شغلی کارکنان ترویج کشاورزی در استان مازندران: کاربرد نظریه استفاده و رضامندی از رسانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی - دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

4 عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

10.22034/iaeej.2020.194036.1442

عنوان مقاله [English]

Analysis of Social Networks Roles In Agricultural Extension staff Job Self-Efficacy in MAZANDARAN Province: An Application Of The Theory of Use & Gratification Of The Media

نویسندگان [English]

  • Saeideh Ojaghi 2
  • Ahmad Rezvanfar 3
  • Mohammad Reza Shahpasand 4
2 MSc., Agricultural extension and education, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Prof., Agricultural extension and education, University of Tehran, Karaj, Iran.
4 Faculty Member of Imam Khomeini Higher Education Institution, Agricultural Research, Education and Extension Organization.