مدلسازی ساختاری و تبیین علّی ارزیابی رضایت‌مندی روستائیان از کیفیت زندگی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان آران و بیدگل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان

2 استاد گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا

10.22034/iaeej.2020.203209.1459

عنوان مقاله [English]

Structural modeling and causal assessment of villager’s satisfaction about quality of life in rural settlements

نویسندگان [English]

  • sedigheh kiani salmi 1
  • Mohsen Shaterian 2
  • abolfazl dehghan 3
1 Assistant Professor, Department of Geography and ecotourism, faculty of natural resource and earth scince, University of Kashan.
2 Professor, Department of Geography and ecotourism, faculty of natural resource and earth scince, University of Kashan
3 M.A graduate of geography and rural planning, university of Kashan