موانع گذار به کشاورزی ارگانیک در بین شالی‌کاران استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

2 گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی - واحد علوم و تحقیقات تهران - دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/iaeej.2020.205833.1469

عنوان مقاله [English]

Transition Barriers to Organic Farming among Paddy Farmers in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Ali Asadollahpour 1
  • Maryam Omidi Najafabadi 2
  • Seyed Jamal Farajollah Hosseini 2
1 Assistant Professor of Education, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Sari, Iran.
2 Department of Agricultural Economic, Extension and Education, Faculty of Agricultural Sciences and Food Industry, Science and Research Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.