هنجارهای ذهنی انگورکاران پیرامون بکارگیری طرح اصلاح و بهبود باغ‌های انگور و عوامل تأثیرگذار بر آن در شهرستان خرمدره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 Associate Professor, Department of Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan, Zanjan, Iran.


عنوان مقاله [English]

Grape Farmers’ Subjective Norms about Implementing Vineyard Improving and Reforming Project and Factors Affecting it in Khoramdareh Township

نویسندگان [English]

  • Shirin Golbaz 1
  • Esmaeil Karamidehkordi 2
1 Ph.D. Student of Agricultural Extension and Education, Department of Extension, Communication and Rural Development, University of Zanjan, Zanjan, Iran