تعیین‎کننده‎های هنجارهای اخلاقی و اسناد مسئولیت در زمینه ‏ی حفاظت آب: مورد مطالعه کشاورزان شهرستان‏ های مهاباد و میاندوآب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

3 استاد ترویج و آموزش کشاورزی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.


عنوان مقاله [English]

Determinants of Moral Norms and Ascription of Responsibility towards Water Conservation: The Case of Mahabad and Miandoab Counties

نویسندگان [English]

  • Naser Valizadeh 1
  • Hamid Karimi 2
  • Dariuosh Hayati 3
1 Ph.D. Student of Agricultural Extension, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Zabol. Zabol, Iran.
3 Professor of Agricultural Extension and Education, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.