تعیین‏ کننده ‏های رفتار تولید ضایعات مواد غذایی خانوارها در بخش مرکزی شهرستان نجف‏ آباد: کاربرد مدل تلفیقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.


عنوان مقاله [English]

Determinants of Households’ Food Waste Behavior in Centeral District of Najaf Abad County: Application of Integrated Model

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Soorani 1
  • Mostafa Ahmadvand 2
1 Ph.D. Studend, Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.
2 Associate Professor, Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.