نیازهای آموزشی مرکبات‏ کاران شهرستان جهرم در زمینه‌ی تجارت الکترونیک کشاورزی: کاربرد مدل‏ های ارزیابی بوریچ و کوادرانت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استاد بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران.


عنوان مقاله [English]

Educational Needs of Jahrom Citrus Producers towards Agricultural E-commerce: Application of Borich and Quadrant Models

نویسندگان [English]

  • Raha Zarei 1
  • Gholam Hossein Zamani 2
  • Abdolrasool Shirvanian 3
1 Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Professor, Department of Agricultural Extension and Education, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Assistant Professor of Fars Province Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, Shiraz, Iran.