راهبرد‏های مواجهه کشاورزان شهرستان مُهر استان فارس با خشکسالی: از ادراک تا عمل

نویسندگان

1 دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانشجوی دکتری توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران


عنوان مقاله [English]

Perception to Action of Mohr County of Fars Province Farmers towards Confrontation with Drought

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nooripoor 1
  • Morteza Nouri 2
1 Associate Professor, Department of Rural Development Management, College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Ph.D. Studend, Department of Rural Development Management, College of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran