تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. کرج، ایران.

2 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. کرج، ایران.

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. کرج، ایران.


عنوان مقاله [English]

Analysis of Effective Factors on the Level of Transgenic Agricultural Production Technology Usage in Iran Agricultural Research Centers

نویسندگان [English]

  • Yahya Safi Sis 1
  • hamid movahed 2
  • Ahmad Rezvanfar 3
  • Ahmad Reza Pishbin 4
  • Abdolmotaleb Rezaei 4
1 Ph.D. Student of Agricultural Extension, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran. Tehran, Iran.
2 Professor of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran.
3 Professor of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran. Tehran, Iran.
4 Professor of Agricultural Extension and Education, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran. Tehran, Iran.