تحلیل عوامل درونی و بیرونی موثر بر توانمندی زنان روستایی دریافت‌کننده اعتبارات خرد (مورد مطالعه: استان‌های کرمانشاه و همدان)

نویسندگان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران


عنوان مقاله [English]

Analysis of Internal and External Factors Affecting Empowerment of Rural Women Receiving Microcredits (Case study: Kermanshah and Hamadan Provinces)

نویسندگان [English]

  • Yaser Mohammadi
  • Fereshteh Avatefi-Akmak
  • Mina Zamiri-Arasteh
Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran