تبیین سناری، راهبرده و سیاست های نهادینه سازی نظریه فراشناخت در نظام آموزش عالی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

10.22034/iaeej.2019.95289

عنوان مقاله [English]

Explaining of Scenario, Strategies and Policies of Meta-cognition Institutionalization In Agricultural Higher Education

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Taghibaigi 1
  • Masoud Baradaran 2
  • Amir Hosein Alibaigi 3
1 Ph.D. Student
2 Khozestan University
3 Razi University