عوامل تأثیرگذار بر رفتار ایمنی کشاورزان شهرستان زنجان در استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در کار با آفت کش ها: کاربرد مدل اعتقاد سلامت

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، زنجان

2 دانشگاه زنجان

10.22034/iaeej.2019.95290

عنوان مقاله [English]

Factor Affecting Safety Behavior of Farmers in Zanjan County in Using Personal Protective Equipment in Working with Pesticides: An Application of Health Belief Model

نویسندگان [English]

  • Mina Seydi 1
  • Rohollah rezaei 2
1 Faculty of Agriculture, University of Zanjan
2 Zanjan University