بررسی سازه‌های مؤثر بر اثربخشی اطلاعات هواشناسی کشاورزی از نگاه گندم‌کاران استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، ایران

10.22034/iaeej.2019.96414

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Agro-meteorology Information on Wheat Production and The Relationship Between the Effectiveness of Agro-meteorology Information and Communication Resources in Kohgiluyeh-va-Boyerahmad Province

نویسندگان [English]

  • Behrooz Hassanpour 1
  • Mohammad Amiri Ardekani 2
1 Assistant Professor of Agricultural Economics in Kohgiloyeh & Boyerahmad Agricultural Research and Natural Resource and Education Center, AREEO, Yasouj, Iran
2 Researcher of Agricultural Extension in Kohgiloyeh & Boyerahmad Agricultural Research and Natural Resource and Education Center, AREEO, Yasouj, Iran