عوامل تأثیرگذار بر قصد استفاده کشاورزان از زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس گوجه فرنگی در شهرستان طارم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.

2 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.

3 دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان. دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.

4 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد. شهرکرد، ایران.

10.22034/iaeej.2019.96423

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Farmers’ Intention to Use Habrobracon Hebetor to Control Tomato Heliothis spp. in Tarom County

نویسندگان [English]

  • Leyla Safa 1
  • Rohollah Rezaei 2
  • nafiseh salahi moghadam 3
  • Mostafa Karbasioun 4
1 Assistant professor, Faculty of Agriculture, University of Zanjan. Zanjan, Iran.
2 Associate professor, Faculty of Agriculture, University of Zanjan. Zanjan, Iran.
3 PhD Student, Faculty of Agriculture, University of Zanjan. Zanjan, Iran.
4 Assistant professor, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord. Shahrekord, Iran.