دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-283 
8. ارزیابی ظرفیت نهادی شرکت‌های تعاونی روستایی در شهرستان ساری

صفحه 101-117

خدیجه میرزایی خورشیدی؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده