هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار

این کنگره با مجوز 25678-99200 مرکز علوم جهان اسلام (ISC) برگزار خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال مقالات:  01-05-1399

تاریخ شروع کنگره:              15-06-1399

تاریخ پایان کنگره:                07-08-1399