تفاوت هشتمین کنگره ترویج با کنگره های پیشین از دیدگاه دکتر داریوش حیاتی

لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید

https://shoaresal.ir/fa/news/283976/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

منبع خبر : سایت خبری شعار سال