نویسنده = شاپور ظریفیان
عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی کشاورزان شهرستان کرمانشاه از کاربرد تلفن همراه در فعالیت‌های ترویج کشاورزی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 197-209

شاپور ظریفیان؛ محمد رضا اسماعیلی متین؛ حسین راحلی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


سازگاری دهستان‏ های حوضه شرقی آبریز دریاچه ارومیه نسبت به بحران آب

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 37-53

طاهره ملکی؛ حسین کوهستانی عین الدین؛ شاپور ظریفیان؛ کیومرث زرافشانی


کاربرد تئوری فرهنگی در تحلیل رفتار حفاظت آب کشاورزان دشت نیشابور

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 113-129

مریم تاجری مقدم؛ حسین راحلی؛ شاپور ظریفیان؛ مسعود یزدان پناه


ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دوره 11، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-30

شاپور ظریفیان؛ اسماعیل پیش بهار؛ مهدی عادلی ساردوئی؛ امید شریفی