نویسنده = امیر نعیمی
تحلیل اثرات فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 73-87

امیر نعیمی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ پریسا نجفلو