نویسنده = مهدی نوری پور
بررسی سازه های مؤثر بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری استان فارس

دوره 18، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 145-162

مدینه خسروجردی؛ مهدی نوری پور؛ آیت اله کرمی کالوس


تحلیل سازه‌های مؤثر بر اثربخشی آبیاری قطره ای باغات منطقه‌ی بندان شهرستان دنا

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 153-164

سارا نصیب ده بر آفتاب؛ مهدی نوری پور؛ آیت اله کرمی کالوس