نویسنده = معصومه فروزانی
بررسی رابطه بین پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاییان و برخورداری از تنوع معیشتی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 11-27

کوثر حسینی؛ معصومه فروزانی؛ عباس عبدشاهی


تحلیل نظام مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با استفاده از روش SWOT

دوره 13، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 229-246

سید احمد محمدی نیا؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ مسعود برادران


تبیین رفتار حفاظت از آب کشاورزان با استفاده از تئوری توسعه‌یافته رفتار برنامه‏ ریزی شده: مورد مطالعه شهرستان الشتر

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 1-17

فاطمه رحیمی فیض آبادی؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ سعید محمد زاده؛ رابرت برتون


بررسی تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نسبت به محصولات کشاورزی تراریخته

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 103-117

مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ زیبا بختیاری


مقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تحلیل شاخص فقرآبی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان دزفول

دوره 11، شماره 2، آذر 1394، صفحه 203-221

بهنام همتی؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدانپناه؛ بهمن خسروی پور


عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت

دوره 9، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 141-152

حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ معصومه فروزانی