نویسنده = بهمن خسروی پور
مقایسه کاربرد فرایند تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تحلیل شاخص فقرآبی کشاورزی: مورد مطالعه شهرستان دزفول

دوره 11، شماره 2، آذر 1394، صفحه 203-221

بهنام همتی؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدانپناه؛ بهمن خسروی پور


شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تشکل‌های آب‌بران: دیدگاه بهره‌برداران حوزه‌های کرخه شمالی و جنوبی استان خوزستان

دوره 10، شماره 2، آذر 1393، صفحه 105-120

نسترن نجفی؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ عادل دحیماوی