نویسنده = مسعود برادران
عوامل مؤثر بر عدم موفقیت هنرستان‌های کشاورزی استان خوزستان: کاربرد نظریه بنیانی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 87-103

علی پیرامون؛ مسعود برادران؛ مسلم سواری


واکاوی عوامل اثرگذار بر نگرش متخصصان نسبت به برنج تراریخته ایرانی

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 53-72

امید مهراب قوچانی؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران


شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تشکل‌های آب‌بران: دیدگاه بهره‌برداران حوزه‌های کرخه شمالی و جنوبی استان خوزستان

دوره 10، شماره 2، آذر 1393، صفحه 105-120

نسترن نجفی؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ عادل دحیماوی


نقش مؤلفه‌ اطلاعاتی ـ ارتباطی توسعه حرفه‌ای در توسعه کارآفریـنی سازمانی: مورد مطالعه مدیریت ترویج کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، آذر 1391، صفحه 101-113

حوریه مرادی؛ مسعود بیژنی؛ مسعود برادران؛ حسین شعبانعلی فمی؛ عبدالعظیم آجیلی