نویسنده = غلامحسین عبداله زاده
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی زیست‌بوم دانشگاه کارآفرین در آموزش عالی کشاورزی: کاربرد روش‌شناسی سامانه‌های نرم

دوره 17، ویژه نامه، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-25

محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده؛ مهنوش شریفی


3. واکاوی رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان دشتستان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-103

محمود بهبهانی مطلق؛ محمد شریف شریف زاده؛ غلامحسین عبداله زاده؛ محمد رضا محبوبی