نویسنده = مصطفی احمدوند
تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای مورد نیاز مروجان پهنه‌های کشاورزی در شهرستان بویر‌احمد

دوره 18، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 71-86

ناهید کمالی مقدم؛ مصطفی احمدوند؛ محمد امیری اردکانی


عوامل مؤثر بر ادراک ریسک اجتماعی دانشجویان کشاورزی نسبت به محصولات تراریخت

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 185-200

صدیقه قاسمی تزنگی؛ مصطفی احمدوند؛ عزت اله کرمی


واکاوی مقایسه‌ای علل توسعه‌نیافتگی روستایی: مورد مطالعه روستاهای بخش مارگون در شهرستان بویراحمد

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 123-135

عای اصغر احمدی کیش؛ مصطفی احمدوند؛ مریم شریف زاده


ایستار های شالیکاران پیرامون تغییر الگوی کشت برنج به مرکبات: پژوهشی بر مبنای روش کیو

دوره 9، شماره 2، آذر 1392، صفحه 89-107

ذکریا محمدی تمری؛ مصطفی احمدوند؛ صدیقه قاسمی