نویسنده = لیلا صفا
تعداد مقالات: 6
5. مدل یابی رفتار حفاظت زیست محیطی روستاییان بر مبنای تئوری ارزش- عقیده- هنجار (مورد مطالعه: شهرستان خدابنده)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-108

لیلا صفا؛ نفیسه صلاحی مقدم؛ مهدی گنج خانلو