نویسنده = امیر علم بیگی
بررسی تأثیر مؤلفه‌های مدیریت استعداد بر بالندگی سازمانی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 53-67

سید محمد جواد سبحانی؛ محمد چیذری؛ حسن صدیقی؛ امیر علم بیگی