نویسنده = سید یوسف حجازی
شناسایی راهکارهای سازگاری کشاورزان با تغییر اقلیم برای بهره‌برداری پایدار از منابع آب بخش کشاورزی در خراسان جنوبی

دوره 17، ویژه نامه، خرداد 1400، صفحه 105-117

فریبا ملایی؛ سید محمود حسینی؛ سید یوسف حجازی؛ سید احمد رضا پیش بین


تبیین راهبرد‏های سازگاری کشاورزان استان خراسان جنوبی با تغییر اقلیم

دوره 14، شماره 2، آذر 1397، صفحه 83-105

فریبا ملایی؛ سید محمود حسینی؛ سید یوسف حجازی؛ سید احمدرضا پیش بین


تحلیل اثر عدالت سازمانی بر عملکرد وظیفه‏ ای و زمینه‏ ای کارشناسان ترویج کشاورزی

دوره 8، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 19-33

حمید کریمی گوغری؛ سید ابوالحسن ساداتی؛ احمد رضوانفر؛ یوسف حجازی