نویسنده = مصطفی احمدوند
بررسی اثرات اجتماعی احداث سد ایوشان بر مناطق روستایی

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 25-34

کبری پیرداده بیرانوند؛ مصطفی احمدوند؛ آیت اله کرمی


مدیریت تضاد آب کشاورزی در حوزه آبخیز گاوشان: راهکارهای مبتنی بر راهبرد همکاری

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 91-111

مریم تاتار؛ عبدالحمید پاپ زن؛ مصطفی احمدوند


واکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی دانش‌آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: کاربردی از مطالعه پیگیرانه

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 215-228

ابوذر زارع؛ مصطفی احمدوند؛ ناصر نوشادی؛ مریم شریف زاده