نویسنده = سید داود حاجی میررحیمی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عوامل مؤثر بر خلاقیت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

دوره 17، ویژه نامه، بهار و تابستان 1400، صفحه 39-47

عبداله مخبر دزفولی؛ امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ مهرداد تیموری


2. تحلیل راهبردی ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی

دوره 17، ویژه نامه، بهار و تابستان 1400، صفحه 169-183

امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ عبداله مخبر دزفولی؛ ابراهیم عظیمی