نویسنده = ابراهیم عظیمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل راهبردی ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی

دوره 17، ویژه نامه، بهار و تابستان 1400، صفحه 169-183

امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ عبداله مخبر دزفولی؛ ابراهیم عظیمی