نویسنده = سمیه جنگچی کاشانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش ترویج کشاورزی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی

دوره 17، ویژه نامه، بهار و تابستان 1400، صفحه 61-75

مجید رضا خداوردیان؛ پیمان فلسفی؛ صفت اله رحمانی؛ سمیه جنگچی کاشانی