کلیدواژه‌ها = خشکسالی
واکاوی اثرات خشکسالی بر خانوارهای روستایی دهستان کاکان شهرستان بویراحمد

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 73-87

مریم شریف زاده؛ ویدا عل یاری؛ ندا علی یاری؛ علی غلامی‌کالوس


تبیین عوامل مؤثر بر آسیب‌پذیری خانوارهای کشاورز در شرایط خشکسالی

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 113-129

حسین کوهستانی عین الدین؛ طاهره ملکی؛ مرضیه کشاورز


تحلیل سازوکارهای بهبود مدیریت منابع آب کشاورزی در اراضی شالیزاری

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 197-211

مرتضی عسلی؛ امیر احمدپور