کلیدواژه‌ها = شهرستان دنا
تعیین کارایی فنی تولیدکنندگان انگور و سیب (مورد مطالعه: منطقه‌ی بندان شهرستان دنا)

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 147-156

سارا نصیب ده بر آفتاب؛ مهدی نوری پور؛ آیت اله کرمی کالوس؛ محبوبه آسیمه


تحلیل سازه‌های مؤثر بر اثربخشی آبیاری قطره ای باغات منطقه‌ی بندان شهرستان دنا

دوره 18، ویژه نامه، اسفند 1401، صفحه 153-164

سارا نصیب ده بر آفتاب؛ مهدی نوری پور؛ آیت اله کرمی کالوس