کلیدواژه‌ها = نگرش
واکاوی عوامل اثرگذار بر نگرش متخصصان نسبت به برنج تراریخته ایرانی

دوره 12، شماره 2، آذر 1395، صفحه 53-72

امید مهراب قوچانی؛ منصور غنیان؛ مسعود برادران


بررسی تمایل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نسبت به محصولات کشاورزی تراریخته

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 103-117

مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ زیبا بختیاری


سنجش نگرش کشاورزان استان کرمانشاه نسبت به موفقیت پروژه‌های انتقال یافته‌ها

دوره 10، شماره 2، آذر 1393، صفحه 121-136

لیلا بنب عامریان؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده