کلیدواژه‌ها = هنرستان کشاورزی
تحلیل نظام آموزش کشاورزی در هنرستان‌های کشاورزی ایران با استفاده از SWOT

دوره 19، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 21-44

اسماعیل اخبار؛ علی شمس؛ شادعلی توحیدلو؛ غلامرضا مجردی؛ حلیمه رزمی


عوامل مؤثر بر عدم موفقیت هنرستان‌های کشاورزی استان خوزستان: کاربرد نظریه بنیانی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 87-103

علی پیرامون؛ مسعود برادران؛ مسلم سواری


واکاوی وضعیت شغلی و تحصیلی دانش‌آموختگان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز: کاربردی از مطالعه پیگیرانه

دوره 14، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 215-228

ابوذر زارع؛ مصطفی احمدوند؛ ناصر نوشادی؛ مریم شریف زاده