کلیدواژه‌ها = کشاورزی پایدار
عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی کشاورزان شهرستان کرمانشاه از کاربرد تلفن همراه در فعالیت‌های ترویج کشاورزی

دوره 18، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 197-209

شاپور ظریفیان؛ محمد رضا اسماعیلی متین؛ حسین راحلی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


تحلیل عوامل مؤثر بر رفتارهای پایداری پنبه کاران: مورد مطالعه استان اصفهان

دوره 10، شماره 2، آذر 1393، صفحه 137-151

زهرا افشاری؛ کورش رضائی مقدم؛ عبدالعظیم آجیلی