کلیدواژه‌ها = کشاورزی
تحلیل راهبردی ایجاد پارک علم و فناوری تخصصی کشاورزی

دوره 17، ویژه نامه، خرداد 1400، صفحه 169-183

امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ عبداله مخبر دزفولی؛ ابراهیم عظیمی


عوامل مؤثر بر کیفیت نشر مقاله‌های علمی در علوم کشاورزی در ایران

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 21-38

مسعود بیژنی؛ فرشاد مجیدی؛ عنایت عباسی


ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دوره 11، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-30

شاپور ظریفیان؛ اسماعیل پیش بهار؛ مهدی عادلی ساردوئی؛ امید شریفی