کلیدواژه‌ها = موانع
تحلیل موانع اثربخشی دوره‌های ترویج کشاورزی در استان کرمانشاه

دوره 17، ویژه نامه، خرداد 1400، صفحه 27-38

یاسر محمدی؛ فرشته عواطفی اکمل


شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-19

روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی