کلیدواژه‌ها = زنان روستایی
تأثیر توانمندی و تاب‌آوری بر موفقیت کارآفرینانه زنان روستایی منطقه سیستان

دوره 18، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 67-86

سعید کریمی؛ ساجده کریمی‌راد؛ حمید کریمی


واکاوی آسیب‌پذیری زنان روستایی از نوسانات اقلیمی: مورد مطالعه استان فارس

دوره 17، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 81-97

معصومه مؤیدی؛ داریوش حیاتی؛ عزت اله کرمی؛ کورش رضائی مقدم


بررسی عوامل مؤثر بر فقر اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مورد مطالعه شهرستان کرمانشاه)

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 119-132

ساجده مشایخی؛ همایون مرادنژادی؛ سمیره صی محمدی؛ علی اصغر میرک زاده


اعتبارات خرد، توانمندی یا ناتوانمندی اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان نهاوند

دوره 13، شماره 2، آذر 1396، صفحه 189-204

مرضیه فراشی؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی


نگرش زنان روستایی نسبت به پیامدهای تولید ورمی کمپوست در استان فارس

دوره 9، شماره 2، آذر 1392، صفحه 15-39

لیلا نعمت پور؛ کورش رضائی مقدم


عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت کارآفرینان زن روستایی: مورد مطالعه شهرستان مرودشت

دوره 9، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 141-152

حمیده ملک سعیدی قصرالدشتی؛ آرمان بخشی جهرمی؛ معصومه فروزانی