کلیدواژه‌ها = استان زنجان
عوامل مؤثر بر رفتار مصرف سموم شیمیایی توسط گلخانه‌داران استان زنجان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 119-131

زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس


ارزشیابی عملکرد شرکت‌های خدمات توسعه کشاورزی استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

دوره 10، شماره 2، آذر 1393، صفحه 153-163

محمد کاظم رحیمی؛ کیومرث زرافشانی؛ فرحناز رستمی؛ محمود نوری