کلیدواژه‌ها = استان کرمانشاه
تحلیل موانع اثربخشی دوره‌های ترویج کشاورزی در استان کرمانشاه

دوره 17، ویژه نامه، خرداد 1400، صفحه 27-38

یاسر محمدی؛ فرشته عواطفی اکمل


نقش مؤلفه‌ اطلاعاتی ـ ارتباطی توسعه حرفه‌ای در توسعه کارآفریـنی سازمانی: مورد مطالعه مدیریت ترویج کشاورزی استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 1، آذر 1391، صفحه 101-113

حوریه مرادی؛ مسعود بیژنی؛ مسعود برادران؛ حسین شعبانعلی فمی؛ عبدالعظیم آجیلی