کلیدواژه‌ها = خلاقیت
شناسایی عوامل مؤثر بر خلاقیت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

دوره 17، ویژه نامه، خرداد 1400، صفحه 39-47

عبداله مخبر دزفولی؛ امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ مهرداد تیموری


ویژگی‌های روانشناختی مؤثر بر کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

دوره 11، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-30

شاپور ظریفیان؛ اسماعیل پیش بهار؛ مهدی عادلی ساردوئی؛ امید شریفی


ظرفیت کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا-همدان

دوره 8، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 105-118

حشمت اله سعدی؛ عطیه سلیمانی