کلیدواژه‌ها = کارکنان
شناسایی عوامل مؤثر بر خلاقیت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی

دوره 17، ویژه نامه، خرداد 1400، صفحه 39-47

عبداله مخبر دزفولی؛ امید جمشیدی؛ سید داود حاجی میررحیمی؛ مهرداد تیموری


تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 51-62

مرضیه موسوی؛ سعید محمد زاده؛ عبدالعظیم آجیلی