کلیدواژه‌ها = دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
تأثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دوره 10، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 51-62

مرضیه موسوی؛ سعید محمد زاده؛ عبدالعظیم آجیلی