گرایش کارآفرینانه صاحبان کسب و کارهای خانگی مبتنی بر محصولات کشاورزی در بروز رفتارهای شبکه محور در استان‌های منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه کسب و کار، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران.

چکیده

با توجه به اینکه شبکه‌ها و فعالیت‌های شبکه‌ای، امروزه به‌عنوان یک رویکردی کارآفرینانه، توسط کسب و کارها به کار گرفته می‌شوند، هدف اصلی این تحقیق، بررسی نقش گرایش کارآفرینانه صاحبان کسب و کارهای خانگی در بروز رفتارهای شبکه- محور در زمینه‏ ی تولید محصولات کشاورزی است. جامعه آماری تحقیق، صاحبان کسب و کارهای خانگی مبتنی بر محصولات کشاورزی در پنج استان اول کشور در تولید مرکبات بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه، انتخاب و پرسشنامه‌های تحقیق بین آنان توزیع و جمع‌آوری شد. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی و روایی همگرا و واگرا و به منظور پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج، نشان از روایی و پایایی مناسب داشت. فرضیه‌های تحقیق به روش مدل‏سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که گرایش کارآفرینانه و مؤلفه‌های آن در بروز رفتارهای شبکه محور تأثیر دارد. با توجه به نتایج تحقیق، جمع‌آوری، تحلیل و کاربست اطلاعات مرتبط با تغییرات محیطی در بازار هدف، بهره‌برداری از تکنولوژی‌های نوین به‌منظور پیشی گرفتن از رقبا، استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای بازاریابی و فروش محصولات پیشنهاد می‌گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurial Orientation of Agricultural Home-based Business Owners on their Network-oriented Behaviors in Selected Provinces

نویسندگان [English]

  • Ramezan Alizadeh 1
  • gholamhossein hosseininia 2
  • Mohammadjavad Taghipouryan 3
1 Ph.D. Student, Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University. Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Department of Entrepreneurship, University of Tehran. Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Chloos Branch. Chloos, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, networking is recognized as an approach for marketing effectiveness and business success. Networks and networking activities are used by companies as an entrepreneurial approach. The main purpose of this study was investigating the role of entrepreneurial orientation of home business owners on their network-oriented behaviors in the field of agricultural products (citrus). Statistical population of this research was the home based business owners of agricultural citrus products in five first- ranked and selected provinces of the country in citrus agricultural production. A sample consisting of 384 subjects were selected by a multi- stage cluster sampling method and the research questionnaires were distributed among them and required data collected. Confirmatory factor analysis and convergent and divergent validities were used to determine the validity of research instrument and Cronbach's alpha method was used to examine the reliability. The results showed appropriate validity and reliability scores. Research hypotheses were tested by Structural Equation Modeling with LISREL software. The results show that entrepreneurial orientation and its components have significant impacts on the network- oriented behaviors. According to the results of research, collection, analysis and application of information related to environmental changes in the target market, utilization of new technologies in order to surpass competitors, use of social networks for marketing and sales of products are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Orientation
  • Network-oriented Behavior
  • Home Business
  • Agricultural Products
حسینی‏نیا، غ.، مقدس‏فریمانی، ش.، و جعفری، ا. (1396). تأثیر گرایش کارآفرینانه شرکت‌های تعاونی تهیه و تولید نهاده‌ها و ادوات کشاورزی بر عملکرد آن‌ها: با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری گرایش به بازار، فصلنامه تعاون و کشاورزی، شماره 22، صص 35-1.
حسینی‏نیا، غ.، جعفری، ا. (1394). تأثیر گرایش به بازار بر گرایش کارآفرینانه شرکت‌ها. سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت. تهران، 30 مهرماه، صص 14-1.
رضائی، ر.، امین فنک، د.، بادسار، م. (1395). رابطه یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی:مورد مطالعه سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی، مجله علومترویجوآموزشکشاورزی، جلد 12، شماره2، صص 121-107.
رضائی، ر.، منگلی، ن.، صفا، ل. (1396)، اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارهای گلخانه‌ای در شهرستان جیرفت، مجله علومترویجوآموزشکشاورزی، جلد 13، شماره 1، صص210-195
زهیری، ح.، امیر‏حسینی، ز.، فرید چهر، ا. (1395). تأثیر قابلیت‌های بازاریابی، نوآوری و گرایش کارآفرینانه از طریق متغیر شبکه
اجتماعی بر عملکرد. فصلنامه رسالت مدیریت دولتی، شماره 23، صص 84-71.
سعدی، ح.، جلیلیان، س.، و یعقوبی‏فرانی، ا. (۱۳۹۳)،تأثیر کسب و کارهای خانگی بر توانمندی اجتماعی زنان روستایی، فصلنامه زن و جامعه، دوره ۵، شماره ۱۹، صص 106-85.
فلاح، م. (۱۳۹۷)، شناسایی پیشران‌های مؤثر در توسعه کسب و کارهای بسیار کوچک( میکرو) در بخش مشاغل خانگی روستایی. فصلنامه علمی- تحقیقی تحقیقات بازاریابی نوین، سال 8، شماره 3، صص 200-179.
کریمی‏گوغری، ح .، رضائی‏مقدم، ک.، زمانی، غ.، حیاتی، د، رضایی. (1396). واکاوی شبکه‌ی نهادی ترویج و آموزش کشاورزی استان کرمان: کاربرد تحلیل شبکه اجتماعی، مجله علومترویجوآموزشکشاورزی، جلد 13، شماره 2، صص 151-131.
محمدی الیاسی، ق.، رکنی، ن.، طیبی، ک. (1390). نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی. فصلنامه علمی- تحقیقی توسعه کارآفرینی، شماره 15، صص 26-7.
مرکزی، ح. (1391). مطالعه توان نهفته شبکه‌های مجازی در ارتقاء کارآفرینی سازمانی. دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی، تهران، 21-20 مهرماه، صص 12-1.
مشدئی، ع. (1390). تحلیل اثرات شبکه‌های اجتماعی بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینی. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شماره 15، صص 80-69.
مقیمی، م.، وکیلی، ی.، و اکبری، م. (1396). نظریه‌های کارآفرینی ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مولایی‏نسب، م. (1392). بررسی نقش مدیریت دانش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در فرایند کارآفرینی. ششمین کنفرانس
مدیریت دانش. تهران، 7-6 اسفند، صص 5-1.
 
 
Aldrich, H.Z., and Zimmer, C. (1986). Entrepreneurship through social networks”. Sexton, DL y. Arrhenius, G. The boundary problem in democratic theory. Democracy unbound: Basic explorations, Stockholm : Filosofiska institutionen: Stockholms university.
Boso, N., Story, V. M., and Cadogan, J. W. (2013). Entrepreneurial orientation, market orientation, network ties, and performance: Study of entrepreneurial firms in a developing economy.  Journal of Business Venturing, 28(6), 708-727.
Burt, R. S. (2000). The network structure of social capital. Research in Organizational Behavior, 22, 345-423.
Clausen, T., and Korneliussen, T. (2012). The relationship between entrepreneurial orientation and speed to the market: The case of incubator firms in Norway. Technovation, 32(9-10), 560-567.
Franco, M., De Fátima Santos, M., Ramalho, I., and Nunes, C. (2014). An exploratory study of entrepreneurial marketing in SMEs: The role of the founder-entrepreneur. Journal of  Small Business and Enterprise Development, 21(2), 265-283.
Jaafar, M., Abdul-Aziz, A.R., and Sahari, M.H. (2009). The use of social network theory on entrepreneur's linkages development. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 4(1S), 101-119.
Kantur, D (2016),"Strategic entrepreneurship: mediating the entrepreneurial orientation performance link". Management Decision, 54. 24- 43.
Lumpkin, G.T., and Dess, G.G. (1996). Enriching the entrepreneurial orientation construct- a reply to" entrepreneurial orientation or pioneer advantage", The Academy of Management Review, 21(3), 605-607.
Normann, R., and Ramirez, R. (1993). From value chain to value constellation: Designing interactive strategy. Harvard Business Review, 71(4), 65-77.
Seroka-Stolka, O., and Tomski, P. (2015). Internet social media and international entrepreneurial intentions. In Proceedings of the Wei International Academic Conference. Available at: <https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Seroka Stolka%2C+O.%2C+and+Tomski%2C+P.+%282015%29.+Internet+social+media+and+international+entrepreneurial+intentions.+In+Proceedings+of+the+Wei+International+Academic+Conference+%2C+Vienna%2C+Austria&btnG=>.
Soininen, J., Martikainen, M., Puumalainen, K., and Kyläheiko, K. (2012). Entrepreneurial orientation: Growth and profitability of Finnish small-and medium-sized enterprises.  International Journal of Production Economics, 140(2), 614-621.
Tajeddini, K. (2010). Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness: Evidence from the hotel industry in Switzerland. Tourism Management, 31(2), 221-231.
Thornton, S.C., Henneberg, S.C., and Naudé, P. (2015). An empirical investigation of network- oriented behaviors in business-to-business markets. Industrial Marketing  Management, 49, 167-180.
Zafar, M. J., Yasin, G., and Ijaz, M. (2013). Social networking a source for developing  entrepreneurial intentions among entrepreneurs: A case of Multan. Asian Economic and  Financial Review, 2(8), 1072-1084.